LOGIN

Algemene Voorwaarden 

 

Algemene Voorwaarden

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van ZorgvergoedingCheck.nl, verder te noemen Leverancier, postadres: Postbus 263 7770 AG te Hardenberg en ingeschreven in het handelsregister te Zwolle onder nummer 05077017.

Klant

de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Leverancier wordt gesloten.

Producten en Diensten

de door Leverancier te exploiteren of te leveren producten en diensten; hieronder vallen onder meer het ter beschikking stellen van website onderdelen, website tools, en alle andere aanvullende en ondersteunende producten en diensten.

Overeenkomst

Elke wederzijdse acceptatie, mondeling, schriftelijk, op de website met een digitaal (betaal) formulier, of per electronic mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Leverancier.

Website

De door of ten behoeve van Klant gerealiseerde aanwezigheid op het internet of daarmee vergelijkbare infrastructurele voorzieningen, alsmede de daarin opgenomen of daaraan gerelateerde communicatie- en transactiemogelijkheden.

2. Toepasselijkheid

1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen tussen Leverancier en Klant. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden hebben slechts gelding indien en voor zover zij uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet of niet volledig voorzien, zijn de algemene voorwaarden van de Federatie van Nederlandse Brancheverenigingen voor Informatietechnologie (FENIT) van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van Klant c.q. derden zijn voor Leverancier niet bindend en niet van toepassing.

3. Aanbieding en acceptatie

1. Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Leverancier gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Leverancier schriftelijk of per electronic mail anders is vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Leverancier heeft een geldigheidsduur van 30 dagen,

tenzij anders vermeld.

3. Iedere betrokkenheid van Klant bij uitvoering van de opdracht vanaf zeven dagen na overlegging van de offerte geldt als een onverkorte acceptatie van de offerte – ook als deze nog niet formeel is geaccordeerd.

4. Duur en beëindiging

1. De minimale contractperiode is een jaar en wordt telkens met een jaar verlengt.

2.Klant kan de overeenkomst beëindigen door opzegging bij ZorgvergoedingCheck.nl. Opzegging is kosteloos. De opzegtermijn bedraagt 30 dagen voor iedere nieuwe contractperiode. Opzeggen kan per e-mail naar info@zorgvergoedingcheck.nl of schriftelijk via Postbus 263, 7770 AG te Hardenberg.

3. Leverancier heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke

tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien Klant in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

4. Onverminderd het bepaalde in overige artikelen heeft Leverancier het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:

- Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

- Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

5. Toegang en inloggegevens

1. Indien Klant nog geen inloggegevens heeft dan zal ZorgvergoedingCheck.nl deze uiterlijk binnen 48 uur na ontvangst van de betaling sturen naar het opgegeven e-mail adres van de klant.

2. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Leverancier zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van afgesproken levertijd door overmacht aan de zijde van Leverancier, zijn geen grond tot ontbinding van de overeenkomst. Leverancier zal haar leveringsplicht ten aanzien van klant behouden.

6. Onderhoud en storingen

1. Ten behoeve van onderhoud kan Leverancier tijdelijk (een deel van) de website buiten gebruik stellen. Leverancier zal dit tot het minimum beperken en waar dit toch nodig is dit tijdig - rekening houdend met de omstandigheden van het geval - meedelen, tenzij dit in redelijkheid niet mogelijk is.

2. Indien er een storing optreedt in het functioneren van een website van Leverancier dient de storing door of namens Klant zo spoedig mogelijk te worden gemeld. Storingen worden zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen twee werkdagen, nadat zij aan Leverancier bekend zijn geworden onderzocht, tenzij dit binnen die termijn in redelijkheid niet mogelijk is.

3. De kosten voor een storingsonderzoek en de storingsopheffing kunnen aan Klant in rekening worden gebracht indien de storing is ontstaan door een handelen of nalaten in strijd met de algemene voorwaarden of de storing is ontstaan door eigen toedoen. Met Klant kan een andere regeling terzake van de kostenverdeling worden overeengekomen.

7. Overmacht

1. Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen.

2. Leverancier is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht.

8. Prijzen

1. Alle door Leverancier genoemde prijzen, alsmede overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

9. Betalingsvoorwaarden

1. De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt.

2. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd.

3. Klant geeft zorgvergoedingCheck.nl  toestemming om het factuur bedrag jaarlijks te incasseren van het IBAN nummer waarmee de eerste termijn via Ideal is voldaan. Leverancier stuurt Klant per betalingstermijn een factuur voor de kosten die samenhangen met de overeenkomst.

5. Indien Klant betaald middels een factuur dienen betalingen binnen 14 dagen na factuur datum te zijn voldaan.

6. Indien Klant niet tijdig heeft betaald of als het bedrag niet geïncasseerd kan worden, wordt dit aan Klant medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan wordt het factuurbedrag met 10% verhoogd. Alle rechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten komen vanaf dat moment volledig voor rekening van Klant.

7. Indien Klant van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn,

kan Opdrachtgever de bezwaren binnen 8 werkdagen na datum van de rekening aan Leverancier aangetekend schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Leverancier een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

8. Betaling van de verschuldigde kosten dient plaats te vinden op de rekening van Leverancier, te weten ING Bank IBAN: NL54INGB0006047871 te Hardenberg T.N.V. ZorgvergoedingCheck.nl.

9. Klant is in verzuim vanaf het tijdstip waarop de verschuldigde vergoeding door toedoen van Klant niet aan Leverancier is voldaan.

10. Indien verschuldigde bedragen door toedoen van Klant niet worden ontvangen, brengt Leverancier een vertragingsrente in rekening die gelijk is aan de wettelijke rente, welke verschuldigd zal zijn vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot aan het moment van incassering.

10. Intellectuele eigendomsrechten

1. Alle intellectuele eigendomsrechten op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter
beschikking gestelde onderzoeksmethodes, programmatuur, websites,
databestanden, onderzoeksresultaten, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan,
berusten uitsluitend bij ZorgvergoedingCheck.nl, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten. Ieder ander of verdergaand recht van Klant tot verveelvoudiging van programmatuur, websites,
databestanden, onderzoeksresultaten of andere materialen is uitgesloten. Een aan klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
Klant blijft rechthebbende ten aanzien van de data die aan ZorgvergoedingCheck.nl wordt geleverd voor het door ZorgvergoedingCheck.nl uit te voeren onderzoek. ZorgvergoedingCheck.nl heeft het recht deze data en onderzoeksresultaten o.a. te gebruiken voor onderzoek en benchmarkdoeleinden.


2. ZorgvergoedingCheck.nl heeft een eeuwigdurend, onbeperkt, wereldwijd en niet opzegbaar recht de data, onderzoeksresultaten in het kader van haar bedrijfsvoering te gebruiken, aan te passen, verveelvoudigen of in alle nu bekende en toekomstige media of enigerlei andere wijze openbaar te maken zonder dat daar enige royalty of andere vergoeding tegenover staat.


3. Het is de klant niet toegestaan gedurende en na afloop van de overeenkomst de onderzoeksresultaten zonder schriftelijke toestemming van ZorgvergoedingCheck.nl te
publiceren dan wel openbaar te maken, over te zetten, in te brengen in een andere (online)
product/ dienstverlening vergelijkbaar aan die van de ZorgvergoedingCheck.nl.


4. Klant verleent aan ZorgvergoedingCheck.nl toestemming om de naam van de Klant en/of logo’s als referentiemateriaal te gebruiken en/of te integreren in ZorgvergoedingCheck.nl,s schriftelijke (incl. mail) en mondelinge communicatie, zoals offertes, websites etc.

11. Aansprakelijkheid

1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).

2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, voorziene winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, voorziene besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade door verlies aan goodwill en reputatie, vermissing, verwisseling of beschadiging van elektronische gegevens of enige andere schade.

3. Klant vrijwaart Leverancier voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan Klant geleverde producten en diensten van Leverancier.

4. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Leverancier kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Leverancier is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.

5. Leverancier is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door Klant aangeleverd promotiemateriaal.

6. Leverancier doet haar uiterste best om alle informatie vermeldt in de widgets up tot date te houden. Leverancier kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele incorrecte vermeldingen vermeldt in de widgets

7. Klant is aansprakelijk voor alle schade die Leverancier mocht lijden ten gevolge van een aan Klant toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden.

8. Leverancier kan nimmer verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van een reeds opgeleverde website of website onderdeel. Ongeacht of deze website al dan niet over een Content Management Systeem beschikt.

9. Klant is verantwoordelijk voor het afkopen/regelen van de copyrights op door hem aangeleverd beeld- en tekstmateriaal, en wordt aansprakelijk gehouden voor eventuele schadeclaims.

10. Wijzigingen in de gegevens van Klant dient Klant direct schriftelijk mede te delen aan Leverancier. Als Klant dit niet doet, is Klant aansprakelijk voor eventuele schade die Leverancier als gevolg daarvan lijdt..

12. Buitengebruikstelling

1. Leverancier heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Klant ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Leverancier niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Leverancier zal Klant hiervan tevoren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Leverancier kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

2. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien Klant binnen een door Leverancier gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een ter zake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

13. Reclameren

1. Klant dient ter zake van waarneembare gebreken uiterlijk 8 dagen na levering aangetekend schriftelijk te reclameren, bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Leverancier vervalt.

2. Reclame ter zake van onzichtbare gebreken dient schriftelijk te geschieden door middel van een aangetekende brief binnen 8 dagen nadat het gebrek is geconstateerd, geconstateerd had kunnen worden of had behoren te worden geconstateerd. Gebeurt dit niet dan vervalt elke aanspraak ten aanzien van Leverancier.

3. Indien reclame gegrond is worden de geleverde producten of diensten na overleg aangepast, vervangen of vergoed.

4. Reclame schort de verplichtingen van opdrachtgever niet op.

14. Wijziging van de voorwaarden

1. Leverancier behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.

3. Indien Klant een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

15. Geschillenregeling en toepasselijk recht

1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Leverancier en Klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

2. Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.